ALGEMENE VOORWAARDEN G.T. SERVICEPACK BVBA
Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van koop en verkoop tussen de BVBA G.T. Servicepack, KBO nr. 0440.244.792 met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 BEVEREN-WAAS, Gentseweg 309 en de klant. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.
2. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen in het bedrijfspand van G.T. Servicepack alsook op de website van G.T. Servicepack en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek.
3. In geval van betwisting of tegenstrijdigheid met andersluidende bedingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van G.T. Servicepack. Afwijkende bedingen gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk door G.T. Servicepack werden aanvaard. Enig stilzwijgen kan bijgevolg in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.
4. De klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de verbintenissen van G.T. Servicepack louter middelenverbintenissen zijn.


Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. De offertes zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door G.T. Servicepack van de bestelling van de klant of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door G.T. Servicepack. G.T. Servicepack behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door G.T. Servicepack, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst.
4. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW.
5. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.


Artikel 3. Prijs

1. De verkoopprijzen zijn exclusief BTW. De BTW alsmede alle andere taksen of rechten zijn voor rekening van de klant. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld.
2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.
3. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door G.T. Servicepack meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van, en niet-limitatief, (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/grondstoffen.


Artikel 4. Betaling

1. De facturen van G.T. Servicepack zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van G.T. Servicepack betaalbaar uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum.
2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40,00 €), onverminderd het recht van G.T. Servicepack om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt G.T. Servicepack zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.
4. Betalingen die de klant aan G.T. Servicepack verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
5. Indien er bij G.T. Servicepack op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt G.T. Servicepack zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van G.T. Servicepack in te gaan, behoudt G.T. Servicepack zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding
van 10% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.


Artikel 5. Levering

1. G.T. Servicepack levert de goederen op de door de klant opgegeven leveringsadres.
2. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Levering in gedeelten is toegestaan. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Zo G.T. Servicepack de goederen aan de klant levert door toedoen van een externe vervoerder vallen deze kosten uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant.
4. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering.
5. De klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging op elk door G.T. Servicepack gespecifieerd moment. Wanneer de klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, wordt een kennisgeving aan het leveringsadres achterlaten met daarop de nodige instructies voor een tweede leveringspoging of het afhalen bij de transportonderneming.
6. Wanneer levering of afhalen door de klant wordt vertraagd door een onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen dan is G.T. Servicepack gerechtigd om opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
7. G.T. Servicepack behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
8. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen.
9. In geval de klant d.m.v. eigen transport de goederen komt afhalen, levert G.T. Servicepack de goederen ‘ex works’, door ze in haar bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek etc.) ter beschikking te stellen van de klant. De klant is dan verplicht om de bestelde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is G.T. Servicepack gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen.


Artikel 6. Gebreken

1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan G.T. Servicepack te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door G.T. Servicepack aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen/verwerkt.
2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 8 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan G.T. Servicepack te worden gemeld. Eventuele vorderingen uit hoofde van verborgen gebreken, dienen, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na ontdekking.
3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt G.T. Servicepack niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan G.T. Servicepack hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
4. De klant aanvaardt en erkent dat G.T. Servicepack de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van G.T. Servicepack kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en /of veranderd en/of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van G.T. Servicepack.


Artikel 7. Niet-nakoming – Ontbinding

1. G.T. Servicepack heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging te ontbinden
- bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
- bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
- indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
- indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
- indien G.T. Servicepack gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant, uit
welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.
2. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van G.T. Servicepack op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 8. Eigendom en risico

1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie aan G.T. Servicepack verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van G.T. Servicepack heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.
3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt G.T. Servicepack onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van G.T. Servicepack op de beslagen goederen.


Artikel 9. Zekerheden

1. G.T. Servicepack oefent haar retentierecht uit op al de bezittingen van de klant die zij in haar beheer heeft totdat alle openstaande en verschuldigde vergoedingen, kosten e.d.m. volledig betaald zijn.
2. Ter zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichting van de klant en ten belope van het aan G.T. Servicepack verschuldigde bedrag, met inbegrip van schadebeding, interesten en kosten, geeft de klant al haar huidige en eventuele toekomstige vorderingen op haar opdrachtgevers in pand. De klant machtigt G.T. Servicepack het pand ter kennis te brengen van deze opdrachtgevers.


Artikel 10. Overmacht

1. G.T. Servicepack is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad van G.T. Servicepack; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van G.T. Servicepack; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog)
ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince”
- beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .
2. Indien G.T. Servicepack bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan G.T. Servicepack het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.


Artikel 11. Splitsbaarheid

1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


Artikel 12. Toepasselijk recht & forumkeuze

1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen G.T. Servicepack en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton te Beveren-Waas, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde en de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.