Plastic draagtassen en de Vlaamse wet


Wat de Vlaamse overheid aangaat, is er een beslissing met betrekking tot de plastic zakjes, met enkele aanpassingen. De tekst borduurt voort op de vorige communicatie.

Wanneer er toch lichte plastic draagtassen worden aangeboden, dan moet de bijdrage per draagtas die de consument daarvoor betaalt, zichtbaar gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopsruimte.

Aangezien het verbieden van lichtere zakjes (van minder dan 15 micron) leidt tot meer voorverpakkingen (wat niet beter is voor het milieu), wordt de scope van het verbod beperkt tot de lichte plastic draagtassen zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn.

Een tijdelijke uitzondering op het verbod ten aanzien van het gratis ter beschikking stellen van de lichte plastic draagtassen kan bekomen worden indien aangetoond wordt dat omwille van milieuredenen of omwille van vereisten inzake hygiëne, behandeling of veiligheid van bepaalde producten er geen gepaste alternatieven beschikbaar zijn. De minister kan de eigenschappen en voorwaarden voor deze lichte plastic draagtassen vaststellen.

Verder moet voldoende tijd gegeven worden aan de sector om zich voor te bereiden op de ingang van een verbod en eventuele voorraden weg te werken. Daarom dat in het nieuwe artikel 5.3.11.2 het gebruik van reeds aangekochte voorraden van lichte plastic draagtassen voor de inwerkingtreding van dit artikel nog toegelaten wordt tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.

Het blijft echter belangrijk te kiezen voor alternatieven die vanuit ecologisch oogpunt wenselijk zijn. Op dit moment wordt niet geopteerd om uitzonderingen op het verbod te voorzien. Gezien biobased of composteerbare zakjes het probleem van zwerfvuil niet zullen oplossen en er belangrijke aandachtspunten zijn wat betreft de sorteerboodschap, inzameling en eindverwerking, zijn uitzonderingen voor deze nog niet opportuun. Twee jaar na de invoering van dit verbod zal de impact ervan geëvalueerd worden. Hierbij wordt minstens nagegaan of er een effectieve daling is van het aantal eenmalige plastic draagtassen, of het gebruik van andere materialen (bijv.b papier) gestegen is. Indien blijkt dat alternatieven voor eenmalig gebruik gestegen zijn, moet overwogen worden om ook voor deze draagtassen bijkomende maatregelen te nemen. Het is immers de bedoeling dat het gebruik van draagtassen voor eenmalig gebruik daalt ten voordele van herbruikbare draagtassen.

De VLAREMA-wijzigingen zijn op 14/12 idd. goedgekeurd door de Vlaamse Regering, moet nu nog voor advies naar de Raad van State, Raad van State heeft daarvoor max. 30 dagen tijd, daarna publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dan eerst is er een inwerkingtreding.Blijkbaar is er nog geen bepaling van wat "niet gratis verdelen” concreet betekent.